RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie
Poniżej podajemy informacje, które wynikają z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych tzw. RODO.
1.       Administratorem danych osobowych jest Budotechnika Karine Dziedzic Jacek Majewski Sp.j. Dane kontaktowe: e-mail: budotechnika@wp.pl, telefon: 81 825 31 12
2.       Dane będą przetwarzane w celu:
a)      podjęcia czynności zmierzających do udzielania odpowiedzi na zapytanie przedstawione w  korespondencji e-mail,
b)      wykonania umowy zawartej z Administratorem lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
c)       kontaktowanie się w trakcie realizacji zawartej umowy
d)      marketingu bezpośredniego produktów własnych,
3.      W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać dalej dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, aby mógł wykonać usługi, w szczególności:
a)      innym administratorom (np. biuro rachunkowe),
b)      organom publicznym,
c)      pracownikom i współpracownikom Administratora,
4.     Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania czynności, o których mowa w pkt. 2 powyżej. Nie uchybia to sytuacjom, w których przepisy prawa nakładają na Administratora obowiązek przechowywania danych przez okres dłuższy
5.       Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6.       Ma Pan/Pan prawo do:
a)       żądania dostępu do danych
b)      żądania sprostowania danych
c)       żądania usunięcia danych
d)      żądania ograniczenia przetwarzania danych
e)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f)      żądania przeniesienia danych,
g)     cofnięcia zgody
7.     Celem wykonania uprawnień wskazanych w pkt. 5 powyżej, należy przesłać stosowne żądanie na adres e-mail budotechnika@wp.pl.
8.      Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pana/Pani narusza Pana/Pani prawa
9.      Podanie danych jest dobrowolne w przypadku zgody. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości kontaktu zwrotnego celem podjęcia czynności zmierzających do udzielania odpowiedzi na zapytanie przedstawione w korespondencji e-mail. W przypadku zawierania umowy z Administratorem podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a w przypadku niepodania danych, nie może dojść do zawarcia umowy.
10.   Administrator nie stosuje zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.