Oferta

Badania mieszanki betonowej i betonu, stabilizacji i mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi:
– badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej
– badanie wytrzymałości na ściskanie
– badanie wytrzymałości na zginanie betonu
– badanie wytrzymałości na rozciąganie betonu
– badanie wodoprzepuszczalności betonu
– badanie mrozoodporności
– badanie mrozoodporności betonu w solach odladzających
– badanie nasiąkliwości betonu
– badanie głębokości karbonatyzacji w betonie
Projektowanie i Wstępne Badania Typu betonu, mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi i stabilizacji
Badania parametrów betonu w istniejących konstrukcjach
– badanie przyczepności warstw i powłok metodą Pull-Off
– wykonanie próbek betonu metodą odwiertu rdzeniowego
– badanie nieniszczące konstrukcji betonowych (młotek Schmidta)
Projektowanie i badania zapraw murarskich i tynkarskich oraz jastrychów podłogowych

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych i betonów asfaltowych
– badanie temperatury mięknienia asfaltów drogowych
– oznaczenie składu ziarnowego oraz ilości lepiszcza
– oznaczenie gęstości oraz gęstości objętościowej
– badanie wskaźnika zagęszczenia oraz zawartości wolnej przestrzeni
– badanie odporności na działanie wody ITSR
– badanie spływności lepiszcza
– badanie szczepności międzywarstwowej
– wykonywanie odwiertów w warstwach MMA
– badanie grubości warstw MMA
– wykonywanie odwiertów z określeniem rodzajów warstw konstrukcyjnych
– pomiar ugięć belką Benkelmana
– badanie równości podłużnej i poprzecznej metodą łaty i klina
– projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Badania kruszyw, gruntów i mieszanek niezwiązanych:
– badania przydatności do wbudowania
– badanie mrozoodporności kruszyw, gruntów i mieszanek niezwiązanych
– badanie nasiąkliwości kruszyw, gruntów i mieszanek niezwiązanych
– badanie zagęszczenia metodą płyty obciążonej dynamicznie
– badanie zagęszczenia sondą wbijaną DPL
– badanie zagęszczenia metodą Proctora
– badanie nośności metodą VSS
– badanie kalifornijskiego wskaźnika nośności CBR
– rozpoznanie geotechniczne i opinie geotechniczne
– Wstępne Badania Typu kruszyw i mieszanek niezwiązanych

Badania wyrobów budowlanych prefabrykowanych
– Wstępne Badania Typu
– Badania prefabrykatów budowlanych drobnowymiarowych
– Badania prefabrykatów budowlanych wielkogabarytowych
Opracowywanie Ksiąg Systemów Zakładowej Kontroli Produkcji
– wdrożenia systemów Zakładowej Kontroli Produkcji
– wstępne inspekcje zakładu
– szkolenia w zakresie prowadzenia systemu